นักลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Term of Use)

บริษัท เอ เอ็น จี เอ็ก จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า " ควอนตัม ฟิน " เป็นเจ้าของ Platform Online และเว็บไซด์ เป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนมากกว่าทางเลือกในการลงทุนแบบเดิม กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ไทยในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินและระยะเวลาขายฝากที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของฝั่งนักลงทุนมากถึง 9 – 15 % ต่อปีโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ประเมินคุณภาพและมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ข้อมูลใดๆที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม และเว็บไซด์ควอนตัม ฟิน ซึ่งได้รวบรวมทั้งเนื้อหา รูปภาพ บทความ วีดีโอและเสียง รวมทั้งสารสนเทศใดๆถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของควอนตัม ฟินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

เงื่อนไข ข้อกำหนด และหน้าที่ของผู้ขายฝาก - จำนอง

5.1 ควอนตัม ฟิน จะนำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆของควอนตัม ฟิน โดยข้อมูลที่จะทำการนำเสนอเป็นข้อมูลที่ควอนตัม ฟิน ได้รับมาจากผู้ขายฝาก - จำนอง หรือจากบริษัทที่ทำการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ หรือจากการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่ของควอนตัม ฟิน และ/หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก - จำนอง

5.2 ข้อมูลที่นำเเสนอต่อผู้ประสงค์จะลงทุนซื้อฝาก จัดทำโดยควอนตัม ฟิน จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของบริษัท ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือจำหน่ายจ่ายโอน โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ขายฝาก จจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากควอนตัม ฟิน เท่านั้น

5.3 ควอนตัม ฟินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการดำเนินการใดๆหลังจากทำนิติกรรมการซื้อขายฝาก - จำนอง แล้วเสร็จ ณ. สำนักงานที่ดิน ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพย์สิน ที่ตกลงทำการขายฝาก - จำนอง ระหว่างผู้ขายฝาก - จำนองกับนักลงทุน ไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม อันนื่องมากจากสาเหตุที่ควอนตัม ฟิน ไม่เคยทราบถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ตรงกันนั้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง

การชำระค่าประเมินราคาที่ดินและค่าดำเนินการต่างๆและข้อตกลงการใช้บริการ

6.1 ผู้ขายฝาก - จำนองจะต้องมีหน้าที่ชำระค่าประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ได้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ โดยทางควอนตัม ฟิน จะมีบริษัทประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของควอนตัม ผิน ให้เป็นทางเลือกการใช้บริการ แต่หากอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝากได้เคยผ่านการประเมินมูลค่าจากบริษัทที่อยุ่ภายใต้ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็สามารถใช้หนังสือประเมินเล่มจริงมาให้กับควอนตัม ฟินได้

6.2 ผู้ขายฝาก - จำนอง มีหน้าที่ในการจัดเตรียมค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องใช้ในวันที่ทำการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก - จำนอง ที่กรมที่ดิน โดยควอนตัม ฟิน จะทำการแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมอย่างคร่าวๆให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้าก่อน เป็นระยะเวลาภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้ทำการตกลงกับนักลงทุน อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่สามารถจัดเตรียมค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทางควอนตัม ฟิน จะทำการดำเนินการให้หักชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่าขายฝาก - จำนองที่ผู้ขายฝาก - จำนอง พึงจะได้รับ ณ. วันที่จดทะเบียนนิติกรรมได้ กรณีต่อสัญญาขายฝากและการไถ่ถอนการขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน

6.3 การชำค่าบริการบริหารจัดการ ในกรณีที่ ควอนตัม ฟิน สามารถบริหารจัดการให้ผู้ขายฝากจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก - จำนองอสังหาริมทรัพย์ได้ ผู้ขายฝากตกลงจ่ายค่าบริการ 3% ของมูลค่าขายฝาก ไม่รวม Vat โดยมีขั้นต่ำ 30,000 บาท ในวันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก - จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือกรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนการขายฝาก หรือเปลี่ยนผู้ลงทุน ทางควอนตัม ฟิน จะได้ตกลงเรื่องค่าบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรร่สมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป

6.4 การชำระดอกเบี้ย ผู้ขายฝาก - จำนอง จะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9 - 15% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ลงทุน ของมูลค่าขายฝาก - จำนอง ณ. วันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก และหากสัญญาขายฝาก - จำนองมากกว่า 1 ปี ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9 - 15% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ลงทุน ของมูลค่าขายฝาก ณ. วันที่จดทะเบียนนิติกรรมต่ออายุสัญญาขายฝาก - จำนองทุกปี จนกว่าจะครบกำหนด และเมื่อครบกำหนดผู้ขายฝาก - จำนอง มีหน้าที่ชำระเงินต้นคืนผู้ลงทุนก่อนวันครบกำหนดหรือวันครบกำหนด โดยต้องแจ้งให้ควอนตัม ฟินประสานการทำนิติกรรมไถ่ถอนการขายฝาก - จำนอง ณ. กรมที่ดิน

7. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ลงทุนให้มารับเงินต้นเพื่อไถ่ถอนนิติกรรมการขายฝาก - จำนองได้ ควอนตัม ฟินจะประสานงานให้ผู้ขายฝากไปชำระเงินต้นของการขายฝาก - จำนองกับสำนักวางทรัพย์เพื่อรักษาสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Term of Use)

บริษัท เอ เอ็น จี เอ็ก จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า " ควอนตัม ฟิน " เป็นเจ้าของ Platform Online และเว็บไซด์ เป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนมากกว่าทางเลือกในการลงทุนแบบเดิม กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ไทยในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินและระยะเวลาขายฝากที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของฝั่งนักลงทุนมากถึง 9 – 15 % ต่อปีโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ประเมินคุณภาพและมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ข้อมูลใดๆที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม และเว็บไซด์ควอนตัม ฟิน ซึ่งได้รวบรวมทั้งเนื้อหา รูปภาพ บทความ วีดีโอและเสียง รวมทั้งสารสนเทศใดๆถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของควอนตัม ฟินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

เงื่อนไข ข้อกำหนด และหน้าที่ของผู้ขายฝาก - จำนอง

5.1 ควอนตัม ฟิน จะนำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆของควอนตัม ฟิน โดยข้อมูลที่จะทำการนำเสนอเป็นข้อมูลที่ควอนตัม ฟิน ได้รับมาจากผู้ขายฝาก - จำนอง หรือจากบริษัทที่ทำการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ หรือจากการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่ของควอนตัม ฟิน และ/หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก - จำนอง

5.2 ข้อมูลที่นำเเสนอต่อผู้ประสงค์จะลงทุนซื้อฝาก จัดทำโดยควอนตัม ฟิน จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของบริษัท ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือจำหน่ายจ่ายโอน โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ขายฝาก จจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากควอนตัม ฟิน เท่านั้น

5.3 ควอนตัม ฟินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการดำเนินการใดๆหลังจากทำนิติกรรมการซื้อขายฝาก - จำนอง แล้วเสร็จ ณ. สำนักงานที่ดิน ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพย์สิน ที่ตกลงทำการขายฝาก - จำนอง ระหว่างผู้ขายฝาก - จำนองกับนักลงทุน ไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม อันนื่องมากจากสาเหตุที่ควอนตัม ฟิน ไม่เคยทราบถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ตรงกันนั้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง

การชำระค่าประเมินราคาที่ดินและค่าดำเนินการต่างๆและข้อตกลงการใช้บริการ

6.1 ผู้ขายฝาก - จำนองจะต้องมีหน้าที่ชำระค่าประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ได้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ โดยทางควอนตัม ฟิน จะมีบริษัทประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของควอนตัม ผิน ให้เป็นทางเลือกการใช้บริการ แต่หากอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝากได้เคยผ่านการประเมินมูลค่าจากบริษัทที่อยุ่ภายใต้ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็สามารถใช้หนังสือประเมินเล่มจริงมาให้กับควอนตัม ฟินได้

6.2 ผู้ขายฝาก - จำนอง มีหน้าที่ในการจัดเตรียมค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องใช้ในวันที่ทำการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก - จำนอง ที่กรมที่ดิน โดยควอนตัม ฟิน จะทำการแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมอย่างคร่าวๆให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้าก่อน เป็นระยะเวลาภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้ทำการตกลงกับนักลงทุน อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่สามารถจัดเตรียมค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทางควอนตัม ฟิน จะทำการดำเนินการให้หักชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่าขายฝาก - จำนองที่ผู้ขายฝาก - จำนอง พึงจะได้รับ ณ. วันที่จดทะเบียนนิติกรรมได้ กรณีต่อสัญญาขายฝากและการไถ่ถอนการขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน

6.3 การชำค่าบริการบริหารจัดการ ในกรณีที่ ควอนตัม ฟิน สามารถบริหารจัดการให้ผู้ขายฝากจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก - จำนองอสังหาริมทรัพย์ได้ ผู้ขายฝากตกลงจ่ายค่าบริการ 3% ของมูลค่าขายฝาก ไม่รวม Vat โดยมีขั้นต่ำ 30,000 บาท ในวันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก - จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือกรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนการขายฝาก หรือเปลี่ยนผู้ลงทุน ทางควอนตัม ฟิน จะได้ตกลงเรื่องค่าบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรร่สมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป

6.4 การชำระดอกเบี้ย ผู้ขายฝาก - จำนอง จะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9 - 15% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ลงทุน ของมูลค่าขายฝาก - จำนอง ณ. วันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก และหากสัญญาขายฝาก - จำนองมากกว่า 1 ปี ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9 - 15% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ลงทุน ของมูลค่าขายฝาก ณ. วันที่จดทะเบียนนิติกรรมต่ออายุสัญญาขายฝาก - จำนองทุกปี จนกว่าจะครบกำหนด และเมื่อครบกำหนดผู้ขายฝาก - จำนอง มีหน้าที่ชำระเงินต้นคืนผู้ลงทุนก่อนวันครบกำหนดหรือวันครบกำหนด โดยต้องแจ้งให้ควอนตัม ฟินประสานการทำนิติกรรมไถ่ถอนการขายฝาก - จำนอง ณ. กรมที่ดิน

7. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ลงทุนให้มารับเงินต้นเพื่อไถ่ถอนนิติกรรมการขายฝาก - จำนองได้ ควอนตัม ฟินจะประสานงานให้ผู้ขายฝากไปชำระเงินต้นของการขายฝาก - จำนองกับสำนักวางทรัพย์เพื่อรักษาสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น