ผู้ขายฝาก – จำนอง

ขั้นตอนการขายฝากและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

Quantum - Fin เป็น Platform Online การขายฝาก - จำนองอสังหาริมทรัพย์ กับนักลงทุนในระบบจากทั่วประเทศ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นักลงทุนและผู้ขายฝาก - จำนอง ต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ณ. สำนักงานที่ดิน ดังนั้นเอกสารที่ต้องจัดเตรียมจะเป็นเอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาขายฝาก - หรือจำนอง เพื่อเป็นการยืนยันมูลค่าทรัพยืกับนักลงทุนในระบบและเอกสารที่สักนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้

  1. เอกสารประเมินยืนยันมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ราคาซื้อขายจริง)
    ทางควอนตัม ฟิน สามารถประสานงานกับบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ผู้ขายฝาก เพื่อให้ได้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นธรรมที่สุด
  2. โฉนดที่ดิน (รับเฉพาะ โฉนด น.ส.4 จ)
  3. บัตรประชาชนของผู้ถือครองโฉนด (ผู้ขายฝาก - จำนอง)
  4. ทะเบียนบ้านของผู้ถือครองโฉนด (ผู้ขายฝาก - จำนอง)
  5. เอกสารยินยอมจากคู่สมรส, เอกสารประกอบสถานะ (ถ้ามี)
  6. เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก (ถ้ามี)
  7. เอกสารประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่นำมาขายฝาก - จำนอง (ถ้ามี)
  8. อื่นๆ

ทั้งนี้เอกสารประเมินยืนยันมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเอกสารสำคัญแสดงให้นักลงทุนในระบบยอมรับมูลค่าการขายฝาก - จำนอง และอัตราดอกเบี้ยต่อปี ควอนตัม ฟิน จะรักษาความลับของผู้ขายฝาก - จำนอง ไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่สนใจลงทุน จนกว่าจะตกลงทำการขายฝาก - จำนอง กับนักลงทุนท่านนั้นที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝาก - จำนอง สามารถลงทะเบียนได้ตามปุ่มกดลงทะเบียนด้านล่าง (จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 4-5 ชั่วโมง หรือเวลาทำการ) หรือติดต่อปรึกษาฟรีได้ที่ 099-014-2694