ทรัพย์สินขายฝาก / จำนอง
การขายฝากหมายถึง
การขายฝาก คือ การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาขายฝากจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที
แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ะบุไว้ในสัญญา
โดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี
ทรัพย์สินใหม่ ขายฝาก แนะนำของ Quantum - Fin

ทั้งหมด 14 รายการ

Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
19 Jul 23
155
คอนโดมิเนี่ยม
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 034
114 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 47,000,000 บาท
ราคาขายฝาก 0 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
20 Dec 22
147
คอนโดมิเนี่ยม
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 033
30 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 3,990,000 บาท
ราคาขายฝาก 0 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
30 Nov 22
342
ที่ดินเปล่า
ปทุมธานี
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 032
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 4,965,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
03 Nov 22
343
บ้านเดี่ยว
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 031
460 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 28,500,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
26 Oct 22
322
บ้านเดี่ยว
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 029
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 29,100,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
26 Oct 22
373
ที่ดินเปล่า
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 028
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 12,450,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
13 Oct 22
350
ห้องชุดพักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 027
46 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 6,500,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
03 Oct 22
393
ที่ดินเปล่า
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 026
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 33,603,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
03 Aug 22
332
ที่ดินเปล่า
ระยอง
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 025
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 31,500,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
22 Jun 22
343
ที่ดินเปล่า
อุดรธานี
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 024
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 32,948,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
11 Jun 22
365
ที่ดินเปล่า
นครราชสีมา
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 022
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 227,000,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
30 Mar 22
385
ที่ดินเปล่า
ปทุมธานี
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 017
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 36,000,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
11 Feb 22
511
ที่ดินเปล่า
สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 016
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 20,000,000 บาท
Sale
วันที่ประกาศขายฝาก
11 Feb 22
18,426
บ้านเดี่ยว
กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินขายฝากเลขที่ 015
0 ตารางเมตร
มูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน 0 บาท
ราคาขายฝาก 24,900,000 บาท
 • ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1.25% ต่อเดือน ตามกฎหมาย
 • วงเงินรับขายฝากไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด
 • วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
 • วงเงินรับขายฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อเคส
 • วงเงินรับขายฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อเคส
 • รับขายฝากทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง และชลบุรี
 • หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก รับขายฝากอสังหาริมรัพย์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ที่ดินเปล่า บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ โกดัง โรงงาน เป็นต้น
 • ไม่มีนโยบายยีดทรัพย์ ผู้ขายฝากและบริวารสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากได้จนถึงครบกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนจากการขายฝาก
 • สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก
 • ค่าใช้จ่ายในการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% จากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาซื้อขาย อยู่ที่ตัวไหนสูงกว่า
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี)
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 • เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 • เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 • วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 • ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งกายในและภายนอก
 • ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 • รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 • แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวก